Mårtenskolans framtid 2017

Skrev i december 2015 om ”Mårtenskolans framtid”. Det är dags för en uppdatering rörande läget hur en återuppbyggnad av Mårtenskolan ligger till i den politiska processen.

Fick den 15 november 2017 följande mejl från Monica Molin, Barn- och skolnämnd (BSN) ordförande i Lund där hon bland annat skriver: ”Nämnden har ingen anledning att fatta fler beslut kring Mårten än vi redan gjort… Och jag har bett om skyndsam hantering då vi verkligen behöver skolan på Mårtens fälad så snart som möjligt”. Hela brevet nedan: Fortsätt läsa

Firm Commitment

Den 2 juni 2015 presenterade Claes Svensson och Gösta Wijk på ett seminarium på Executive Foundation Lund (EFL) en idé om att komma ”bort från aktieägarvärdet” (debatt i di), till intressentkapitalism, genom bland annat intressentvärdesmodellen. Har samlat lite tankar efter mötet här.

De refererar bland annat till Colin  Mayer som talar om Firm Commitment. Why the corporation is failing us and how to restore trust in it:

bara 414 som tittat per 3 juni 2015!? (kan det bero på det tidvis dåliga ljudet…). Fortsätt läsa

Ansvarstriangel: ledning – styrelse – ägare, som kan spricka upp

Lyssnade den 19 februari på P1 då Maud Olofsson pratade om sitt ansvar som ägare när Vattenfall investerade i Nuon. Sveriges kanske sämsta företagsaffär. Värdet på Nuon har just nu skrivits ner med 15 miljarder. Och det finns fler tveksamheter.

Vattenfall och Nuon blir ett par 2009

Intressant att ta del av hur ansvarstriangeln: ledning – styrelse – ägare, lätt kan spricka upp. Fortsätt läsa

Greklands öde

Greklands öde är vårat öde. Många av oss bär på skulder, både som privatpersoner inom Sverige och sett sammantaget, till länder. Så här stor är olika länders statsskuld:

Statsskulder i Europa 2010

Statsskulder i Europa 2010

EMU, den ekonomiska och monetära unionen inom EU, bygger på Maastrichtfördraget som trädde i kraft 1 november 1993. I fördraget anges ett antal villkor, Maastrichtkriterierna, för att ett medlemsland ska anses kvalificerat att delta i EMU. Ett sådant kriterium är att den offentliga skulden i ett land får uppgå till högst 60 procent av BNP. Ett flertal länder bryter alltså mot kravet. 1997 fick EU-länderna ytterligare ett krav på sig: ett EU-land får inte ha ett budgetunderskott som är större än tre procent av BNP. Dessa båda krav, på statsskuld och budgetunderskott, är centrala delar i EU:s Stabilitets- och tillväxtpakt. För närvarande är det väldigt få EU-länder som klarar dem.

Fortsätt läsa

SiS – kvalificerad ekonomistyrning och verksamhetsutveckling

Inom Statens institutionsstyrelse, som arbetar med tvångsvård av ungdomar och missbrukare, görs viktiga insatser för utsatta personer. En verksamhet som granskas av bl a socialtjänsten. Institutionsstyrelsen erbjuder skolundervisning från första veckan. För att säkerställa effektivitet arbetas med kvalificerad ekonomstyrning och verksamhetsutveckling. Förutom sedvanlig månadsuppföljning och budgetering, ses nu nyckeltalsstrukturen  och budgetprocessen över. Målet är att integrera ekonomistyrning och verksamhetsutveckling. Du som är intresserad av ekonomistyrning och verksamhetsutveckling kan här kommentera med dina erfarenheter. Hur har ni arbetat för att integrera ekonomistyrning med verksamhetsutveckling?