Om de unga, eller en ny logik?

Är de unga annorlunda, eller är det en ny logik att förhålla sig till ”de nära” och de på distans? Efter att ha tittat 15 minuter på: ”Simon Sinek Explains the Millennial Paradox”, ställde jag mig den frågan. Här är intervjun:

Fortsätt läsa

Ansvarstriangel: ledning – styrelse – ägare, som kan spricka upp

Lyssnade den 19 februari på P1 då Maud Olofsson pratade om sitt ansvar som ägare när Vattenfall investerade i Nuon. Sveriges kanske sämsta företagsaffär. Värdet på Nuon har just nu skrivits ner med 15 miljarder. Och det finns fler tveksamheter.

Vattenfall och Nuon blir ett par 2009

Intressant att ta del av hur ansvarstriangeln: ledning – styrelse – ägare, lätt kan spricka upp. Fortsätt läsa

Vari består egentligen ledarskapet?

Vad är ledarskap, vad är en ledare? är frågor som man försökt besvara i minst 100 år. Många har gått ledarskapskurser (som kanske inte gett så mycket i längden). Enligt bl a Mats Alvesson kan det vara dags att tona ner såväl ledarskapssnacket som alla formella ”fina” beslut som tas av ledningen inom olika organisationer (som ändå inte blir genomfört). Låt oss dock först beskriva de olika ledarskapsskolor som i stora drag funnits de senaste 100 åren. Det är frestande att beskriva olika egenskaper hos en ledare, vilket ofta beskrivs som den första ledarskapsskolan. (Det finns även de som försökt beskriva vilka egenskaper man inte ska ha som chef/ledare). Forskning har dock visat att det finns inga generella egenskaper som på ett bra sätt kan fånga en generell bild av en ledare.

En annan ledarskapsskola försökte fånga olika stilar som en ledare kan arbeta utefter. De olika stilarna kan beskrivas utifrån två axlar, en uppgiftsorienterad och en personorienterad. Denna skola tänkte sig att ledaren skulle vara både uppgiftsorienterad och personorienterad.

På 60-talet kom en tredje skola, situationsanpassat ledarskap, där upphovsmännen tänkte sig att ledaren skulle Fortsätt läsa

Gruppers utveckling

Här kommer Will Schutz och Susan Wheelan olika syn på grupputveckling/grupprocesser och gruppsykologi att beskrivas. Det finns många olika teorier om gruppers utveckling, gruppsykologi etc, men WLs och SLs är kanske de ”tyngsta”/vanligaste namnen. Att ha koll på grupputveckling är nödvändigt om ett företagande ska utvecklasWill Schutz och Susan Wheelan ligger bakom den vanligaste, eller ska vi kanske säga ”tyngsta” (om man med tyngsta, menar mest ”praktiska”), grupp/ledarskapskursen i Sverige, UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). (se även Psykologiguiden som också beskriver grupputveckling, UGL-akademin som beskriver Wheelans IMGD-modell).

I de modeller som beskriver hur grupper utvecklas så går en grupp under sin utveckling igenom tre eller fyra  faser (någon författare har fem steg, vi ska strax se att de alla dock liknar varandra). Will Schutz beskrev redan 1958 grupputveckling i tre faser i FIRO modellen (Fundamental Interpersonal Relations Orientation).

Fortsätt läsa

Lek är kreativt, lönsamt och skapar mening

Två intressanta personer lyftes fram  i P1:s Vetandets värld, Lekande lätt på jobbet: Samuel West och Lars-Erik Berg. De pratade om vikten av lek (även för vuxna) för kreativitet, lärande och skapande av mening.

Samuel West

Samuel West

Samuel West presenterar en studie som fokuserar på hur lek och lekfullheten kan främja en kreativ och innovativ arbetsplats.

På jobbet riskerar man att ses som oseriös, inkompetent och fånig om man släpper fram sin lekfullhet. Men mycket tyder på att kreativt framgångsrika människor är just de som leker på jobbet. Och motsatsen till lek är inte arbete, det är depression. Det säger Samuel West, doktorand i psykologi vid Lunds universitet. Han forskar kring om det finns ett samband mellan en lekfull arbetsmiljö och  kreativa medarbetare.

På Samuel Wests hemsida kan man bl a läsa:

We don’t stop playing because we get old; we grow old because we stop playing.”
– George Bernard Shaw

Samuel West har har skrivit boken ”Konsten att bli kåt på jobbet”.

Lars-Erik Berg berättar hur lekfullhet handlar om nyfikenhet, och leken är livsnödvändig för att vi inte ska dö mentalt, säger Lars-Erik Berg, professor i socialpsykologi vid högskolan i Skövde Han menar att alla vuxna som är engagerade i och intresserade av sina arbeten ägnar sig åt en sorts lek – och att allt finns att vinna på att försöka ha barnasinnet kvar.

Lars-Erik Berg leker

Lars-Erik Berg leker och lär oss se vikten av lek

Grupp vs Team

Är det så att en grupp har ”mer” gemensamt än ett team, eller är det tvärtom. Här är en källa som säger att ett team har gemensamma visioner etc etc. Men det finns andra som menar att team är ”tillfälligt” sammansatta grupper. Nedan utdrag ur denna källa:

Larsen, R-P (2003), Team-utveckling, skriver att teamet består av ”enskilda individer, men är samtidigt något annat och större än dessa. Det kan beskrivas som ett levande, självreglerande system lika verkligt som enskilda individer. Liksom enskilda individer kan även ett team lida av funktionsstörningar och bli neurotiska eller lida av andra störningar..” (a.a. s. 14). Larsen vill vidare begränsa ”teamet” till att omfatta projektgruppen, d.v.s. en tillfälligt sammansatt grupp som har en specifik arbetsuppgift och som ofta utför denna under en begränsad tid. Några av anledningarna att sätta samman team kan vara att Fortsätt läsa

Ledarskap

Vad är ledarskap, vad är en ledare? är frågor som man försökt besvara i minst 100 år. Det är frestande att, som svar på frågan, beskriva olika egenskaper hos en ledare, vilket ofta beskrivs som den första ledarskapsskolan. Forskning har dock visat att det finns inga generella egenskaper som på ett bra sätt kan fånga en generell bild av en ledare.

En annan ledarskapsskola försökte fånga olika stilar som en ledare kan arbeta utefter. De olika stilarna kan beskrivas utifrån två axlar, en uppgiftsorienterad och en personorienterad. Denna skola tänkte sig att ledaren skulle vara både uppgiftsorienterad och personorienterad.

På 60-talet kom en tredje skola, situationsanpassat ledarskap, där upphovsmännen tänkte sig att ledaren skulle växla mellan uppgiftsorienterad och personorientering beroende på hur mogen medarbetarna är. Fortsätt läsa

SiS under omdaning

Statens institutionsstyrelse jobbar med tvångsvård av ungdomar och missbrukare, på uppdrag av socialtjänsten. Ett svårt uppdrag som ständigt utvärderas (ett exempel från 2009). Nu pågår något som kanske skulle kunna kallas omdaning, omformning av verksamheten. Tre större projekt pågår (minst): En konsult är inne och tittar på ny ledningspolicy, en annan är inne för att utvärdera organisation och ekonomistyrning (budgetprocess), och interna  grupper tittar på nya nyckeltal/kvalitetsindikatorer (målet är att koppla ett nyckeltal till varje mål inom verksamheten). Mycket intressant och spännande att från ett hörn vara med om denna resa/omdaning/omformning.

Vad motiverar oss?

Flera filmer på YouTube utgår från Dan Pinks med fleras tankar vad som motiverar oss. Se gärna dom!, och bilda dig en egen uppfattning om det är något nytt.

De benämns: Behavioral Economics of Intrinsic Motivation Remastered (5 min, tecknad), The surprising truth about what motivates us (10 min, tecknad), Daniel Pink on the surprising science of motivation (18 min), och sist men inte minst: Daniel Pink: What Really Motivates Workers (8 min).