Greklands öde

Greklands öde är vårat öde. Många av oss bär på skulder, både som privatpersoner inom Sverige och sett sammantaget, till länder. Så här stor är olika länders statsskuld:

Statsskulder i Europa 2010

Statsskulder i Europa 2010

EMU, den ekonomiska och monetära unionen inom EU, bygger på Maastrichtfördraget som trädde i kraft 1 november 1993. I fördraget anges ett antal villkor, Maastrichtkriterierna, för att ett medlemsland ska anses kvalificerat att delta i EMU. Ett sådant kriterium är att den offentliga skulden i ett land får uppgå till högst 60 procent av BNP. Ett flertal länder bryter alltså mot kravet. 1997 fick EU-länderna ytterligare ett krav på sig: ett EU-land får inte ha ett budgetunderskott som är större än tre procent av BNP. Dessa båda krav, på statsskuld och budgetunderskott, är centrala delar i EU:s Stabilitets- och tillväxtpakt. För närvarande är det väldigt få EU-länder som klarar dem.

Fortsätt läsa