Minskar kameraövervakning brottsligheten?

Efter att vi den 24 juli 2019, samt en i mitten av januari 2020, haft bränder i samfällighetens garage har jag här inför ett möte inom samfälligheten (Långkatekesen) (på fb), samlat tankar/åsikter/studier kring om kameraövervakning minskar brottsligheten, samt annat som kan göras för att minska skadegörelse. Till att börja med tror jag man måste gräva djupt bland vetenskapliga artiklar om man ska få ett ”riktigt” (vetenskapligt) svar. Här samlas dock lite tankar/åsikter/studier.

Enligt denna källa: “Kameraövervakning minskar brottsligheten”.

Enligt denna källa: ”Forskare: Kameror har ingen effekt”.

Här ett faktablad om kameraövervakning.

Här en mer omfattande metastudie: ”Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? – Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat”. Citat från denna studies sammanfattning:

”Sammanlagt inkluderades 80 primärstudier, varav 76 även ingick i
den statistiska metaanalysen. Forskningsuppläggen i de 76 studierna
innebär att brottsnivåer mättes före och efter det att bevakningen inletts,
på den aktuella platsen samt i ett kontrollområde. Den effekt som
redovisas är förändringen i procent, i experimentområdena jämfört med i kontrollområdena.

Viktigt i sammanhanget är att resultaten gäller sammantaget för
resultatkategorier som olika typer av brott, på olika typer av platser och
så vidare. Det är när man räknat samman resultat från enskilda studier
med förekommande positiva, negativa eller neutrala resultat, som man
landar i ett generellt resultat på metanivå. Ett övervägande negativt
sammantaget resultat utesluter alltså inte att det finns studier som påvisat positiva effekter – och omvänt.

Resultaten visar att kamerabevakning sammantaget gett statistiskt
signifikanta brottsförebyggande effekter på
• brott mot fordon, egendomsbrott och narkotikabrott, men inte på
våldsbrott och ordningsstörningar.
• bilparkeringar och i bostadsområden, men inte i centrumkärnor,
kollektivtrafik eller särskilda bostadsområden med flerfamiljshus.”

Metastudien, som sammanfattar 80 studier, visar på att kamerabevakning sammantaget gett statistiskt signifikanta brottsförebyggande effekter på
• brott mot fordon, egendomsbrott och narkotikabrott, samt
• bilparkeringar och i bostadsområden.

Kameratillstånd
Vi har (innan vi fick reda på att detta inte är nödvändigt) sökt tillstånd att ha kamera uppsatt hos Datainspektionenom inom vårt område per 2020-01-15 (här söker man tillstånd, vi har diarienummer DI-2020-710). Det är som sagt dock inte troligt vi behöver tillstånd eftersom kameran kommer att sättas upp inom samfällighetens område. Från en artikel per april 2018, ”Tillstånd för kameraövervakning slopas”:

I korthet innebär de nya reglerna att man inte längre behöver söka tillstånd för att sätta upp en övervakningskamera. Tillståndskravet kommer endast att gälla myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.

Däremot kontrollerar nu styrelsen, har kontakt med jurist inom villaägarna, om samfälligheten får enligt ansläggningsbeslutet installera brandvarnare och kameror.

Professionell Säkerhet

Ett förslag på 3 eller 4 st 5 MP kameror finns här. Det finns lite kring kameraövervakning med mer mera, t exDahuas Network Video Recorder (NVR), med 4 Kanaler PoE att sätt sig in i.

Professionell Säkerhet (Tareq) rekommenderade att vi tittar vidare på Kamerabevakningslagen (2018;1200), och skriver in typ följande (förslag till text) i ett protokoll eller hemsida som ska vara tillgänglig för den som vill se vad som gäller:

Vi har satt upp kameror eftersom vi har uttryckt rädsla och en känsla av otrygghet inom området, skadegörelse har inträffat inom ormådet.

Åtgärder för att förebygga/förhindra behöver vidtas, därför bedöms att kamerabevakning behövas för att förebygga brott och oönskade händelser inom området.

Övervakningen kommer att användas för att förebygga och dokumentera skadegörelse och eventuella brott.

Bilder lagras för användning i efterhand, vår bedömning är att ca 4 veckors lagring kan behövas för att händelser inom området skall kunna hanteras tidsmässigt. Lagringen sker i ett låst utrymme och tillgång till bildmaterial är lösenordsskyddat.

Bildmaterial granskas endast vid anmäld skada, händelse eller brott, och kommer endast att utföras av 1-2 bemyndigade personer inom företaget, och då endast för att sammanställa material för en eventuell rättslig prövning. Ingen åtgärd för igenkänning av personer sker vid bildernas insamlande utan endast i de fall bildmaterial kan bli föremål för rättslig prövning och då endast i samband med anmäld händelse.

Här visas Professionells erbjudande om brandvarnare.

Vidare kommer Professionell Säkerhet (om de får något uppdrag) sätta upp skyltar som visar att kameror är uppsatta (förslag till text på skyltarna).

Nedan en bild av den typ av kamera som föreslagits:

Alhua_kamera_5MP_bil2

Securitas

Vi har även fått ett pris av Securitas som återfinns här. Det bestå av tre delar ”Avtal Larmsystem Nyinstallation”, ”Avtal Observer Direct Flex”, och en tredje del ”Direct Flex tillval” (denna tredje del ska tydligen dock inte räknas med i kostnaden!?, se här).

Det är Axis  P3225 LVE som är på 2 MP som ingår i Securitas paket:

Axis_P3225_LVE_2MP

Sammanställning av offerter

Nedan återfinns en sammanställning av de fyra offerter vi fått in på branddektorer och kameror:

sammanstallning_offerter_brandvarnare_och_kameror_200212

Klickar du här kommer du till underlaget i separat fil. Några kommentarer:

Är tyvärr svårt att avläsa erbjudandet från Securitas
Bör vi inte ha en fjärde kamera på baksidan?
Bör vi inte ha två sirener?
Är Bravidas branddetektorer uppkopplade till larmcentral?
Kvalitet i form av MP på kamrerna (Securitas – 2 MPDahua 5 MP)?

Vill vi ha denna omfattningen på kameraövervakningssystemet?:

kameraovervakning

Länsförsäkringar i Skåne (Malmö)

Efter lite letande har vi fått kontakt med Länsförsäkringar i Skåne (Malmö) – Kenneth Johansson – som gärna berättar om grannsamverkan med mera på ett årsmöte. Kenneth kom också till vårt årsmöte våren 2020 och berättade om grannsamverkan.

Stöldskyddsföreningen

Skrev under januari 2020 till Stöldskyddsföreningen , som Joakim Solberg på vårt försäkringsbolag (Länsförsäkringar i Stockholm) rekommenderade att ta kontakt med. Det är Sarah Nilsson, Företags & Normrådgivare/Säkerhetsrådgivare, som svarade på vilken typ av kameror som bör väljas och andra saker att tänka på:

…För övrigt rekommenderar vi att man vänder sig till en certifierad anläggarfirma för CCTV för hjälp med val av produkter och installation. Alla i dag SSF rekommenderade firmor finns listade på https://www.sbsc.se/hitta-certifikat/#/foretag/1/ skriv kamera i sökfältet. Andra saker som ni också kan tänka på är att:
  • Ansluta er till Grannsamverkan – (Töm bilen själv).

  • Se till att området är ordentligt upplyst med lampor både kanske med fast sken, men även med sådana lampor som reagerar på rörelse.

  • Se över ev. insynsskydd, så att det blir till tjuvens fördel att gömma sig bakom.

  • Är det möjligt är att sätta en bom vid infarten, (med elektronisk inpassering)

  • Införskaffa garageburar för att försvåra för tjuven om ni saknar garageportar.

  • Se till att ev. garageportar har bra lås.

Lantmäteriet

Till sist vad V på Lantmäteriet sa den 5 februari rörande möjligheten att utgå från nuvarande anläggningsbeslut om vi vill sätta upp branddetektorer och ev kameror. V trodde vi antingen var tvungna att ompröva nuvarande beslut, eller starta en ny ekonomisk förening som tar hand om branddetektorer och ev kameror (är mycket billigare att starta en ekonomisk förening, eftersom det kan kosta uppemot 70 000 kr (senare framkom att vi skulle fått ett ”billigare” pris) att ompröva ett anläggläggningsbeslut). Vill vi ompröva nuvarande anläggningsbeslut bör vi skriva något i stil med (allt under förutsättning att alla medlemmar vill förändra gällande anläggningsbeslut):
Stämman beslutar att ansöka om anläggningsförrättning för omprövning av Långkatekesen ga:1 gemenamhetsanläggning att innefatta även… (och här skriver vi vad som ska innefattas, typ ”brandteknisk utrustning och kameror… kanske även laddstolpar”).
Stämman beslutar att ge ordförande X rätt att ansöka, företräda och ingå överenskommelse för hela lantmäteriförrättningen (samfälligheten?).

V berättade att just nu är det många samfällighetsföreningar som vill sätta upp laddstolpar, men det är oftast inte möjligt med hänsyn till deras gällande anläggningsbeslut. Här vad en annan jurist tänker om anläggningsbeslut.

Till slut röstade medlemmarna på ett årsmötet våren 2020 ner tanken om att ha mer avancerade (direktuppkopplade till larmcentral) och dyra brandvarnare och kameror. Därför blev det så att vi valde ett enklare och billigare alternativ, mer om detta i nästa stycke…

Capidi

Capidi_brandvarnare_849kr_två_st_på_Kjell_och_Companys_sida
De fungerar så att upp till 12 brandvarnare kan sättas ihop till ett nätverk. Just nu har vi 10 brandvarnare i vårt nätverk inom samfälligheten Långkatekesen; vi har 6 st i garagen, och 4 st inne i tre olika radhusfastigheter. Batterierna som sitter i brandvarnarna ska hålla i tio år.
.
Systemet fungerar så att om någon detektor känner av rök eller värme så låter alla brandvarnare; och det fungerar ”åt alla håll” – om det börja brinna i garaget så låter det i garagen och hemma hos tre fastighetsinnehavare; och börjar det brinna hemma hos någon av de som har en Capidi brandvarnare så börjar det tjuta i garagen och hemma hos de andra som har en Capidi brandvarnare hemma. Här en video som beskriver systemet. 
.
Detta system installerades under våren 2020, och till dags datum (den 22 juli) har vi haft ett larm som med 99 % säkerhet berodde på att den satt för nära en kaffebryggare som ”andades ut” för mycket (vatten)ånga…
.
Sammanfattningsvis är vi rätt nöjda med Capido brandvarnarna. Det system vi har nu är mycket billigare än det som redovisats ovan (och här). Med Capidos brandvarnare har vi fått ett mer ”decentralicerat” och småskaligt (på gott och ont; mest på gott tycker undertecknad) system. När vi t ex hade ett larm i början på sommaren så blev resultatet att vi tre som hade larm ”rusade ut” för att kontrollera ”läget”; och vi tre kunde tillsammans komma fram till vad som hade hänt. De andra medlemmarna kunde lugnt ”sova vidare” vid falsk larm, de berördes inte av att kaffebryggaren satt för nära en Capidi brandvarnare. Tack vare detta ”falsklarm” kunde vi tre konstatera att allt hade fungerat som det skulle, vid ett larm ”aktiverades” snabbt direkt tre brandengagerade medlemmar i föreningen för hitta orsaken till att larmen satts igång.
.
Visst kan man tänka sig en fjärde och ev att en femte fastighetsägare också ska engageras i ”brandförsvaret”, men vi kan inte vara mer än fem stycken i detta första nätverk, bl a eftersom systemet kan bara innehålla upp till 12 stycken brandvarnare (om batteritiden om 10 år ska hållas). Sen kan man tänka sig att ytterligare ett nätverk sätts upp, med upp till 12 st enheter, för att ha dubbla system – om det första nätverket av brandvarnare av någon anledning skulle ”slås ut”. Har man frågor kring brandvarnarna så kan man bland annat vända sig till Capidis sida på fb, där svarar de snabbt på frågor som man kan ha.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s